Forex Regulation

ใบอนุญาต กำกับดูแลโบรกเกอร์ Forex Regulation มีอะไรบ้าง?

Forex Regulation เป็นองค์กรที่คอยตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของโบรกเกอร์ Forex คือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการทำงานของโบรกเกอร์ที่ดำเนินธุรกิจในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex หน่วยงานเหล่านี้จัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องผู้ใช้บริการ ส่งเสริมความเป็นธรรมในตลาด และรักษาความเสถียรภาพของระบบการเงินในประเทศต่างๆ อาทิ ธุรกรรมการเงินของบริษัท, การเก็บรักษาเงินทุนของลูกค้า, หนี้สินบริษัท, มาตรฐานการให้บริการ, หรือ การชดเชยประโยชน์หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เป็นต้น

โดยหน่วยงานกำกับดูแลจะให้ License (ใบอนุญาต) ในการดำเนินธุรกิจให้แก่โบรกเกอร์นั้นที่ทำตามเงื่อนไข และกฏข้อบังคับต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดมา หากโบรกเกอร์ไหนไม่มีคุณสมบัติตามต้องการ ก็จะไม่ได้ License ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะโบรกเกอร์ Forex Regulation ต้องรับรองว่ามีการจัดการเรื่องความเสี่ยงในการทำธุรกรรมที่เหมาะสม มีการเก็บรักษาเงินทุนของลูกค้าอย่างถูกต้อง มีการรายงานการเงินอย่างสม่ำเสมอ และมีมาตรฐานการให้บริการที่สอดคล้องกับข้อบังคับ

Forex Trading

หน้าที่หลักของหน่วยงานกำกับดูแลโบรกเกอร์ Forex Regulation

หน้าที่หลักๆของหน่วยงานกำกับดูแลหรือ Forex Regulation มีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นในตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อน การที่มีหน่วยงานกำกับดูแลทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจว่าเงินลงทุนของพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองและไม่ถูกใช้ในการทุจริต ดังนี้

 1. การออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ: หน่วยงานนี้ตรวจสอบและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโบรกเกอร์ และจะอนุญาตให้โบรกเกอร์ดำเนินธุรกิจเฉพาะเมื่อพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนด.
 2. การกำกับดูแลการเงิน: ตรวจสอบการรายงานการเงินของโบรกเกอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีสภาพการเงินที่สุขภาพดี มีเงินทุนเพียงพอในการคุ้มครองผู้ลงทุน และไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ธุรกิจล้มละลาย.
 3. การกำกับดูแลความเสี่ยง: ตรวจสอบว่าโบรกเกอร์มีระบบการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของตลาด.
 4. การคุ้มครองผู้ลงทุน: ตั้งโครงการคุ้มครองผู้ลงทุน เช่น กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน เพื่อชดเชยผู้ลงทุนในกรณีที่โบรกเกอร์มีปัญหาทางการเงิน.
 5. การเฝ้าระวังและการสอบสวน: หากพบว่ามีการทุจริตหรือปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หน่วยงานจะดำเนินการสอบสวน และนำเสนอแนะนำการปฏิบัติ.
 6. การบังคับใช้กฎหมาย: หากโบรกเกอร์ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมีการละเมิดกฎหมาย หน่วยงานจะดำเนินการปรับและ/หรือการดำเนินคดี.
 7. การเสริมสร้างการรู้: มีบทบาทในการสนับสนุนการศึกษา การประชาสัมพันธ์ และการเสริมสร้างการรู้ให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจในตลาด Forex.

ผ่านการดำเนินงานที่หน่วยงานกำกับดูแล Forex ได้รับมอบหมาย ทำให้ตลาด Forex Regulation ของแต่ละประเทศมีความเป็นธรรม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนได้อย่างแท้จริง.


ใบอนุญาต Forex ที่นิยม และมีความน่าเชื่อถือสูง

สำหรับโบรกเกอร์ที่มี License ข้างต้นนั้นก็ถือว่าเป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาก เพราะ Regulation ดังกล่าวนั้นค่อนข้างเข้มงวดในการตรวจสอบโบรกเกอร์ Forex ที่จะขอใบอนุญาตนี้


FCA : Financial Conduct Authority (อังกฤษ)

FCA : Financial Conduct Authority
 • หน่วยงานอิสระของรัฐบาลสหราชอาณาจักร(อังกฤษ)
 • ถือเป็นหนึ่งในองค์กรกำกับดูแล ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
 • โบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก FCA จะมีเงินประกันจาก Financial Services Compensation Scheme (FSCS) เป็นจำนวน 50,000£ ต่อบัญชี ในกรณีที่โบรกเกอร์ล้มละลาย
 • FCA บังคับให้โบรกเกอร์ที่อยู่ภายใต้การควบคุม แยกเงินลงทุนของลูกค้าและค่าใช้จ่ายของบริษัทออกจากกัน
 • Website : https://www.fca.org.uk/

ASIC : Australian Securities and Investments Commission (ออสเตรเลีย)

ASIC : Australian Securities and Investments Commission
 • หน่วยงานอิสระของรัฐบาลออสเตรเลีย
 • ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เก่าแก่ที่สุดในตลาด ซึ่งเริ่มต้นในปี 2532
 • ในตอนนั้นใช้ชื่อว่า ASC (Australian Securities Commission) และเปลี่ยนเป็น ASIC ในปี 2541
 • โบรกเกอร์ Forex ที่จดทะเบียนกับ ASIC ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน อย่างน้อย 1 ล้านเหรียญ
 • โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ ASIC ต้องแยกเก็บเงินของลูกค้าไว้ในธนาคารชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย
 • Website : https://asic.gov.au/

CySec : Cyprus Securities and Exchange Commission (ไซปรัส)

CySec : Cyprus Securities and Exchange Commission
 • หน่วยงานอิสระของรัฐบาลไซปรัส
 • โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ CySEC ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน อย่างน้อย 750,000 ยูโร
 • โบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก CySec มีการรับประกันชดเชยเงินสูงสุด 20,000 ยูโร ให้ลูกค้าในกรณีที่โบรกเกอร์ล้มละลาย
 • Website : https://www.cysec.gov.cy/

NFA : National Futures Association (สหรัฐอเมริกา)

NFA : National Futures Association
 • องค์กรอิสระที่กำกับดูแลตนเองสำหรับตลาดฟิวเจอร์สและตลาดอนุพันธ์ของสหรัฐอเมริกา
 • เป็นหน่วยงานที่ “เข้มงวด” ที่สุด
 • เฉพาะโบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ NFA เท่านั้น จึงจะมีสิทธิที่จะให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าในสหรัฐฯ
 • โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ NFA ต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 20 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • Website : https://www.nfa.futures.org/